مختصری از فعالیت های شرکت دیسمان

فعاليت و توان اجرائی شركت ديسمان را میتوان در بخشهای مسكونی، صنعتی، فرهنگی، ورزشی، حصاركشی، نمای GFRC و موارد مختلف ديگر تقسيم بندی نمود كهگوشهای از فعاليتهای اين شركت به شرح ذيل میباشد:

حصارکشی

سالن صنعتی

پل

مسکن

فرهنگ و آموزش

فعاليت شركت در ارتباط با فرهنگ و آموزش، در قالب ساخت مدارس بصورت هر پانزده روز يک مدرسه برای مدیریت های نوسازی مدارس استانهای اصفهان، فارس، چهارمحال و بختیاری، خرمآباد، يزد، خوزستان و… و ساخت سالن ها و هنرستانهای صنعتی در سطح مديريت های يادشده، دانشكدههای مختلف، دانشگاهاصفهان، مساجد و حسينيهها و… میباشد.

بهداشت و درمان

خدمات

پروژه های اجرا شده با استفاده از بتن مسلح به الياف شيشه(GFRC)