سالن های صنعتی

Pre-fabricated Industrial Halls
سالن های صنعتی با ابعاد و کاربردهای متنوع با استفاده از سیستم سازه های بتنی پیش ساخته اجرا می‌شود. این روش، مشکلات اجرایی ساخت سازه های صنعتی با دهانه های بلند و ارتفاع زیاد را برطرف می‌کند. از دیگر مزایای سالن های بتنی پیش ساخته، عدم وجود مشکل خوردگی (ناشی از رطوبت یا مواد شیمیایی) و همچنین وجودسقف بتنی و عایق می‌باشد.