ساخت سالن صنعتی انبار سازمان قطار شهری اصفهان

عنوان پروژه:ساخت سالن انبار سازمان قطار شهری اصفهان

سال اجرا:1395

کارفرما:شهرداری اصفهان