امروزه استفاده از پل‌هاي پيش ساخته بسيار رايج شده است. استفاده از قطعات پيش‌ساخته در پل‌سازي به علت كيفيت بالاي قطعات (با توجه به حساسيت سازه پل) و همچنين عدم نياز به اجراي قالب‌بندي هاي پيچيده در ارتفاع زياد، اقتصادي و منطقي به نظرمي‌رسد.

پلهاي پيش ساخته بتني به دو صورت اجرا مي‌شوند :

الف) سيستم تير و دال

اين سيستم براي دهانه‌هاي بلند اجرا مي‌شود. در اين حالت پل با استفاده از تيرهاي I شكل و دالهاي پيش‌ساخته با ضخامت محاسبه شده، اجرا مي‌شود. پس از نصب تيرها مطابق نقشه ها دالهاي پيش‌ساخته بر روي آنها و مابين هر دو تير قرار مي‌گيرند. سپس يك يا دو شبكه ميلگرد بر روي سطح كل پل، اجرا شده و بتن ريزي درجا با ضخامت محاسباتي انجام مي‌شود. بدين وسيله پل پيش‌ساخته تكميل مي‌شود.

ب) سيستم دال توپر

اين سيستم جهت دهانه هاي كوتاه استفاده مي‌شود. دالهاي توپر با عرض و ضخامت محاسباتي جهت بارگذاري پل توليد شده و آرماتورهاي انتظار جهت يكپارچگي قسمت پيش‌ساخته با بتن درجا بر روي دالها پيش‌بيني مي‌شود. پس از كنار هم قرار گرفتن قطعات و اجراي يك يا دو شبكه ميلگرد بر روي سطح كل پل، آرماتورهاي انتظار دال پيش‌ساخته با ميلگردهاي شبكه و بتن رويه درگير شده و دال يكپارچه بدست مي‌آيد.

در صورت نیاز با ما تماس بگیرید  اطلاعات تماس