بیش از 2.000.000 مترمربع انواع حصاركشی در طرح‌های مختلف طبق سفارش كارفرما به صورت پانل‌های دیواری یك تكه و چندتكه برای ارتفاع زیاد همچون حصاركشی اردوگاه‌ها و...