بی شك استفاده از روشهای نو و تكنولوژی جدید در ساخت و ساز، بهره گیری از امكانات، ماشین آلات، تجهیزات برای پروژه های كوچك و بزرگ، انتقال تكنولوژی مدرن ساخت و ساز به اقصی نقاط كشور، منطبق و برابر برنامه ریزی و جداول پیشرفت كار، استفاده صحیح از مواد اولیه، پژوهش و تحقیقات آزمایشگاهی به موازات تولید، كنترل كیفیت به واسطه سهولت در امر نظارت، كوتاه بودن زمان سرمایه گذاری و دهها مورد دیگر از مواردی هستند كه راهی جز طبقه‌بندی تولیدات استاندارد و تولید به صورت انبوه باقی نمی‌گذارد. پیش‌ساختگی عبارت است از ساخت اعضای سازه‌ای در كارخانه به صورت انبوه و سپس نصب و یكپارچه نمودن آنان در مرحله اجرا به صورتیكه بتواند وظایف مورد انتظار از یك سازه را مطابق با موازین و آئین‌نامه‌ها برآورده سازد.

image

در صورت نیاز با ما تماس بگیرید  اطلاعات تماس